Statutul UNITEM

ÎNREGISTRAT                                                     APROBAT

de Ministerul Justiţiei                                        la Congresul 

al Republicii Moldova                                        Uniunii Teatrale din Moldova

la 11 decembrie 1992                                       din 4 decembrie 1992                                              

                                                                 

ÎNREGISTRAT                                                        APROBAT

de Ministerul Justiţiei                                         la Adunarea Generală

al Republicii Moldova                                         a membrilor UNITEM

la 30 decembrie 1997                                        proces-verbal nr.1

nr. 0110                                                           din 17 martie 1997

                                              

ÎNREGISTRAT                                                        APROBAT

de Ministerul Justiţiei                                         prin Hotărârea 

al Republicii Moldova                                         Adunării Generale

la 30.01.2002                                                   nr. 2 din 02.04.2001                                                  

                                             

ÎNREGISTRAT                                                         APROBAT

în redacţie nouă                                                 în redacţie nouă

de Ministerul Justiţiei                                          prin Hotărârea 

la 10.11.2005                                                    Adunării Generale

                                                                        din 6 iunie 2005

                                                                          

ÎNREGISTRAT                                                        APROBAT

în redacţie nouă                                                în redacţie nouă

de Ministerul Justiţiei                                         la Congresul 

al Republicii Moldova                                         Uniunii Teatrale din Moldova

la 05.II.2010                                                    din 11 mai 2009                    

 

ÎNREGISTRAT                                                         APROBAT

în redacţie nouă                                               în redacţie nouă

de Ministerul Justiţiei                                        la Congresul 

al Republicii Moldova                                        Uniunii Teatrale din Moldova

la “13” decembrie 2013                                         din 04 noiembrie 2013

 

S  T  A  T  U  T  U  L

ASOCIAŢIEI    OBŞTEŞTI

„UNIUNEA   TEATRALĂ   DIN   MOLDOVA”

C H I Ş I N Ă U – 2013

 

   

CAPITOLUL I

 PRINCIPII GENERALE 

  1. Asociaţia Obşteasca „Uniunea Teatrală din Moldova” (în continuare-„Asociaţie Obştească”) este o asociaţie de utilitate publică, benevolă, neguvernamentală apolitică, necomercială, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera manifestare a voinţei oamenilor de creaţie din domeniul teatrului, în vederea realizări în comun a sarcinilor Asociaţiei Obşteşti şi care nu are drept scop obţinerea profitului.
  2. Fiecare membru al Asociaţiei Obşteşti este liber în convingerile lui politice confesionale, culturale.
  3. Forma organizatorico-juridică - asociaţie obştească.
  4. Denumirea completă - Asociaţie Obştească „Uniunea Teatrală din Moldova” denumirea prescurtată - „UNITEM”.
  5. Asociaţia Obştească este persoană juridică cu drepturi depline. Înfiinţată în 1946 prin decizia Conferinţei Constitutive.
  6. Principiile de bază ale existenţei şi activităţii Asociaţiei Obşteşti sunt libertatea şi iniţiativa de creaţie, demnitatea profesională şi solidaritatea de breaslă, susţinerea reciprocă, promovarea valorilor general-umane, libertatea de opinii.
  7. Asociaţia Obştească îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ei, cu sediul - MD-2012, mun. Chişinău, str. Puşkin 24.
  8. Asociaţia Obştească are sigiliu, ştampilă şi simbolică proprii, care sunt aprobate de organele de conducere, în conformitate cu prezentul Statut şi nu contravine legislaţiei în vigoare.
  9. Durata activităţii Asociaţiei Obşteşti - nelimitată.

 

 CAPITOLUL II

 OBIECTIVELE ŞI SARCINILE ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

 Scopul înfiinţării Asociaţiei Obşteşti constă în promovarea intereselor profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi, susţinerea şi dezvoltarea mişcării teatrale în Republica Moldova, valorificarea patrimoniului teatral naţional şi universal.

Asociaţia Obştească îşi canalizează activitatea în următoarele domenii prioritare:

- proiecte de creaţie;

- relaţii externe şi mass-media;

- asistenţă socială şi evidenţă a membrilor asociaţiei Obşteşti;

- relaţii cu uniunile de creaţie, criticii de teatru şi dramaturgii din ţară şi de peste hotare;

- tineret;

- activitate juridică.

 

 SARCINILE ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI:

 - apărarea drepturilor şi intereselor membrilor Asociaţiei Obşteşti atât în cadrul

   Republicii Moldova, cât şi peste hotarele ei;

-  informarea permanentă şi corectă a membrilor săi atât despre planurile de activitate    

   ale Asociaţiei Obşteşti, cât şi despre evenimentele teatrale naţionale şi internaţionale;

- acumularea şi păstrarea informaţiei despre mişcarea teatrala şi membrii Asociaţiei;

- promovarea şi ocrotirea valorilor artei teatrale autentice, de un înalt nivel artistic şi

        profesional;

- integrarea mişcării teatrale din Moldova în mişcarea teatrală europeană şi mondială,  prin stabilirea de relaţii directe cu organizaţii teatrale internaţionale,

  cu asociaţi şi uniuni teatrale din alte ţări;

- apărarea propriilor interese în faţa organelor superioare ale puterii şi administraţiei de stat;

- menţinerea contactelor cu alte uniuni şi organizaţii de creaţie din Republica Moldova;

- ridicarea nivelului profesional al membrilor săi;

- îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi materiale ale membrilor săi;

- facilitarea relaţiilor membrilor săi cu parteneri şi colegi de peste hotare;

- acordarea asistenţei materiale şi profesionale membrilor Asociaţiei în creaţia lor;

- acordarea ajutorului material veteranilor Asociaţiei;

- susţinerea materială şi profesională a tinerilor oameni de teatru, care nu sunt membri ai Asociaţiei;

- instituirea organelor de presă ale Asociaţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi

  practicarea activităţii editoriale independente; protejarea şi cinstirea memoriei  oamenilor de teatru;

- iniţierea de acte normative referitoare la profesiunea oamenilor de teatru sau la obştea  teatrală;

-  iniţierea de acţiuni privind protecţia drepturilor de autor şi conexe ale oamenilor de teatru.

 

CAPITOLUL III

 DIRECŢIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE

3.1.    Asociaţia îşi desfăşoară activitatea în baza proiectelor şi programelor, care ţin de:

-  promovarea spectacolelor de o înaltă ţinută artistică;

-  susţinerea dramaturgiei naţionale;

-  recitaluri, spectacole, festivaluri, concursuri, săptămâni teatrale şi alte manifestări cu caracter naţional şi internaţional;

-  activităţi editoriale proprii: studii, monografii, culegeri, albume de specialitate, buletine informative, publicaţii privind arta teatrală, inclusiv în colaborare cu alte edituri;

- dezbateri, simpozioane, mese rotunde, colocvii pe probleme specifice teatrului, expoziţii de scenografie, costume, afişe, cărţi de teatru, programe de teatru;

-  întreţinerea şi funcţionarea unei bănci de date, a unui fond teatral - oficiu de informare şi documentare pentru asigurarea schimburilor culturale, artistice şi materiale de specialitate;

- facilitarea legăturilor membrilor săi cu organisme culturale şi personalităţi artistice din ţară şi străinătate;

- acordarea de beneficii membrilor Asociaţiei;

-  susţinerea şi acordarea premiilor „Pentru întreaga activitate”, „De excelenţă”, „E.Ureche”, „A. Pânzaru”, „C. Constantinov”ş.a.;

-  organizarea şi finanţarea anuală a Galei Premiilor Senatului Asociaţiei către Ziua Naţională a Actorului (27 decembrie) şi Gala Premiilor Asociaţiei către Ziua Mondială a Teatrului (27 martie), în conformitate cu Regulamentele lor aprobate de de către Senat odată la patru ani, după Congresul ordinar, la care s-a ales o nouă conducere a Asociaţiei;

-  fundraising şi sponsorizări;

-  deplasări de creaţie pentru membrii Asociaţiei la diferite instituţii de învăţământ teatral şi laboratoare de creaţie din ţară şi de peste hotare;

-   susţinerea şi promovarea celor mai reuşite creaţii teatrale pentru decernarea premiilor de Stat, Naţionale şi Internaţionale;

-  recomandarea, de comun acord cu teatrele, a membrilor Asociaţiei în vederea conferirii titlurilor onorifice şi distincţiilor (nominale), obţinerii pensiilor personale pentru merite deosebite, stabilirii suplimentelor la pensii din fondul Asociaţiei;

-   organizarea spectacolelor şi turneelor în ţară şi străinătate;

-  desfăşurarea activităţilor economice compatibile cu legislaţia în vigoare;

-  centre tehnice de deservire; servicii de diaier; consulting; administrarea sălilor şi spaţiilor pentru spectacolele teatrelor din ţară sau celor invitate din străinătate, activităţi de asistenţă medicală;

-  stimularea tinerilor talente prin acordarea burselor de studii în ţară şi străinătate şi prin alte forme de sprijin material;

-  apărarea intereselor membrilor Asociaţiei în relaţie cu autorităţile publice, ci celelalte uniuni de creaţie, cu instituţiile publice sau private din ţară şi  străinătate;

- cooperarea cu organele sindicale în problemele de apărare a intereselor membrilor săi;     

- acordarea de ajutoare materiale membrilor Asociaţiei în situaţii excepţionale (boală, deces, etc,);

- acordarea asistenţei juridice membrilor săi;

-  oferirea membrilor Asociaţiei, în colaborare cu sindicatul orăşenesc şi republican, a foilor turistice şi de odihnă în ţară şi în străinătate.

 

 CAPITOLUL IV

 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

4.1. Membru al Asociaţiei poate deveni orice persoană de creaţie, care activează în domeniul artei şi ştiinţei teatrale, are o vechime de minimum trei ani, recunoaşte prezentul statut şi este un profesionist apreciat în domeniu.

 4.2.    Membri ai Asociaţiei pot deveni:

-  actori din teatrele dramatice, muzicale, de operă şi balet, de păpuşi;

-  regizori;

-  instrumentişti şi artişti de cor ai Teatrului de Operă şi Balet;

-  dramaturgi;

-   scenografi, pictori de costume, pictori-decoradvi, pictori de lumini, regizor sunet în  teatre;

-  teatrologi şi critici teatrali;

-  manageri teatrali având stagiu în această funcâie nu mai puţin de 5 ani.

4.3.  Primirea în Asociaţie se face prin vot deschis cu o majoritate simplă a membrilor Senatului. Candidatul trebuie să prezinte o cerere, însoţită de un CV, o recomandare a colectivului de creaţie sau a cel puţin trei membri ai UNITEM cu un stagiu de membru de cel puţin 3 ani.

 4.4. Membru de Onoare al Asociaţiei este o personalitate, care s-a remarcat prin promovarea şi dezvoltarea artei teatrale naţionale şi universale. Calitatea de Membru de Onoare se conferă de către Senatul Asociaţiei. Membrii de Onoare ai Asociaţiei sunt scutiţi de plata cotizaţiilor. 

4.5.  Membrii Asociaţiei achită taxa de admitere 100 lei şi plătesc cotizaţii anuale 100 lei.

 4.6.    Membru al Asociaţiei are următoarele drepturi:

-  să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Asociaţiei;

-  să facă propuneri privind îmbunătăţirea activităţii Asociaţiei;

-  să fie sprijinit şi reprezentat de Asociaţia în rezolvarea problemelor profesionale;

-  să participe la proiectele şi programele Asociaţiei;

-  să primească burse şi alte forme de sprijin material, pentru perfecţionarea pregătirii profesionale;

-  să beneficieze de sprijin pentru obţinerea de materiale documentare şi de alte mijloace puse la dispoziţie de Asociaţia;

-  să beneficieze de orice informaţie, care vizează activitatea nemijlocită a Asociaţiei  şi a organelor sale de conducere;

-  să beneficieze de sprijinul calificat şi material al Asociaţiei în rezolvarea problemelor legate de deplasările în străinătate

în cadrul acţiunilor profesionale, cu  ocazia retragerii din activitate sau a sărbătoririi jubileelor;

-  să beneficieze de premii şi ajutoare materiale pentru studii, de boală şi pentru

   activitatea depusă la realizarea scopurilor Asociaţiei;

-  să fie propus la titluri onorifice;

-  să părăsească binevoi rândurile Asociaţiei.

 4.7. Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

-  să respecte prezentul Statut;

-  să participe activ prin diverse mijloace la realizarea scopurilor Asociaţiei;

-  să plătească cu regularitate cotizaţiile de membru al Asociaţiei;

-  să contribuie la realizarea hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei;

-  să respecte normele deontologice ale breslei teatrale şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului Asociației;

 4.8.    Excluderea unui membru cfin rîndurile Asociaţiei se poate efectua, la decizia  Senatului, în următoarele cazuri:

-        dacă are un comportament agresiv faţă de un membru al Asociaţiei;

-        dacă a comis fapte incompatibile cu etica profesională;

-        dacă încalcă grav prevederile Statutului;

-        dacă, prin fapte intenţionate, aduce Asociaţiei prejudicii materiale şi morale;

-         dacă nu achită cotizaţia anuală de membru timp de 1 an fără motive temeinice;

-         dacă a fost primit în rîndurile membrilor Asociaţiei fără a ţine cont de normele statutare;

-        dacă şi-a încetat, mai mult de 5 ani, activitatea în domeniul artei teatrale din motive personale.

4.9.   Deciziile de excludere, suspendare sau de respingere a cererii de primire în rîndurile Asociaţiei pot fi contestate la Senat în formă scrisă în termen de 30 zile de la comunicarea acestora. Senatul este obligat să studieze contestaţia la prima sa şedinţă.

 

CAPITOLUL V

ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI sunt:

 

5.1.      Organele de conducere ale Asociaţiei Obşteşti sunt:

-        Congresul;

-        Senatul;

-        Preşedintele;

-        Comisia de Cenzori;

-        Organizaţiile primare ale Asociaţiei Obşteşti.

 

CONGRESUL

5.1.1.Organul suprem de conducere este Congresul membrilor Asociaţiei, care se convoacă o dată la 4 ani.

 5.1.2.  Decizia privind convocarea Congresului se ia de către Senat, cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor săi, cu cel puţin două luni înainte de convocare.

 5.1.3.    Congresul Asociaţiei are următoarele atribuţii:

-  stabileşte obiectivele principale ale activităţii Asociaţiei pentru perioada următoare;

-  modifică şi aprobă Statutul Asociaţiei;

- alege, pe bază de alternativă, prin vot secret, Preşedintele Asociaţiei, cu 50%+1 din

   numărul delegaţilor prezenţi, pe o perioadă de 4 ani;

-  alege componenţa Senatului prin vot deschis sau secret cu majoritatea voturilor;

- alege Comisia de Cenzori pentru o perioadă de 4 ani;

-  revocă preşedintele Asociaţiei;

-  dezbate activitatea Asociaţiei, a Preşedintelui, a Comisiei de Cenzori, în perioada dintre Congrese;

-  decide reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei;

-  ia decizii asupra oricărei probleme privind activitatea Asociaţiei.

 5.1.4. Congresul ia hotărâri prin vot deschis sau secret, în prezenţa a cel puţin 50%+1 din numărul total al delegaţilor Asociaţiei, cu majoritatea simplă de voturi ale celor prezenţi. În cazul în care la prima convocare nu se întruneşte cvorumul menţionat, se convoacă un nou Congres în condiţii stabilite de Senat.

 5.1.5.  În caz de necesitate, se convoacă Congresul extraordinar. Congresul extraordinar poate fi convocat prin hotărârea Senatului cu o majoritate simplă de voturi ale membrilor lui, la cerinţa Preşedintelui Asociaţiei, a Comisiei de Cenzori sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei.

5.1.6.   Decizia despre convocarea Congresului extraordinar trebuie să fie anunţată în presă şi prin intermediul organizaţiilor de baza cu cel puţin două săptămâni înainte de convocare.

 

SENATUL 

5.2.   Senatul este organul permanent de conducere al Asociaţiei ales de Congres pentru o perioadă de 4 ani. Senatul este un organ colegial, eligibil, subordonat Congresului.

 5.2.1.   Senatul este format din 11 membri în felul următor: Preşedintele UNITEM şi Vicepreşedintele intră în componenţa Senatului în mod automat. Fiecare organizaţie

primară poate propune şi înregistra spre votare la Congres un membru în Senat. Această persoană trebuie să fie membru al Asociaţiei. Congresul mai poate propune 3 personalităţi ale vieţii teatrale, pentru a fi incluşi în lista comună de vot. (Nu pot fi propoşi spre votare membrii unui organ permanent de conducere al altei Asociaţii.) Membrii Senatului (ceilalţi 9), sunt aleşi de către Congres, prin vot secret, cu 50%+l din numărul delegaţilor prezenţi.

 5.2.2. Preşedintele Asociaţiei conduce şedinţele Senatului. Senatul se întruneşte o dată la trei luni sau ori de câte ori este nevoie, la cererea Preşedintelui sau a unui număr de cel puţin 5 (cinci) seriatori ce au comunicat despre aceasta în scris Preşedintelui Asociaţiei. În lipsa Preşedintelui, conduce şedinţele Senatului Vicepreşedintele şi execută împuternicirile delegate de către Preşedinte.

5.2.3 Senatul are următoarele atribuţii:

-  analizează şi aprobă proiecte şi programe de activitate ale Asociaţiei;

-  dezbate activitatea unităţilor din subordine şi ia decizii, cu privire la activitatea de creaţie şi economică ale acestora;

-  dezbate şi aprobă, prin vot deschis, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru fiecare an calendaristic;

-  aprobă regulamentele de activitate ale organizaţiilor şi întreprinderilor, subordonate Asociaţiei;

-  înfiinţează, desfiinţează sau transformă, la propunerea Preşedintelui, unităţi de ordin diferit subordonate Asociaţiei;

-  aprobă componenţa Comisiei de organizare a Congresului, cu cel puţin două luni înainte de data fixată a Congresului;

-  ia decizii cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii Asociaţiei;

-  analizează periodic activitatea de creaţie, organizatorică, de producţie, economică şi financiară a Asociaţiei;

-  analizează periodic activitatea Preşedintelui, cât şi cea a Vicepreşedintelui şi recomandă metode de îmbunătăţire a acesteia;

-  conferă calitatea de membru de onoare al Asociaţiei;

-   aprobă, la propunerea Preşedintelui, structura şi componenţa numerică a statelor de personal ale Asociaţiei şi salarizarea acestora;

-   numeşte în funcţii redactorul-şef şi directorul revistei Asociaţiei;

-   aprobă acordarea de burse ale Asociaţiei;

-   înaintează candidaturi, în urma coordonării cu organizaţiile primare ale Asociaţiei la titluri onorifice şi decoraţii guvernamentale;

-   în situaţii excepţionale, poate cere Congresului revocarea Preşedintelui;

 5.2.4.   Senatul îşi desfăşoară şedinţele în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi. Prezenţa membrilor Senatului la şedinţe este obligatorie. Absenţa nemotivată de la trei şedinţe consecutiv sau nerespectarea Statutului Asociaţiei duce la suspendarea calităţii de membru al Senatului,, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi, în ordinea voturilor obţinute la Congres.

 5.2.5.  Membrii Senatului pot deţine doar două mandate consecutiv.

 

 PREŞEDINTELE

 5.3. Preşedintele Asociaţiei Obşteşti este persoana executivă care asigură conducerea activităţii între Congrese, în conformitate cu deciziile Congresului şi cele ale Senatului, conform prezentului statut.

 5.3.1.   Preşedintele are următoarele atribuţii:

-  conduce activitatea curentă a Asociaţiei Obşteşti;

-  prezidează şedinţele Senatului;

-   reprezintă Asociaţia Obştească în relaţiile cu organele supreme ale ţării, cu autorităţile publice, inclusiv în faţa organelor judecătoreşti, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;

-  asigură aplicarea Statutului şi a actelor în vigoare ale Asociaţiei Obşteşti;

-  coordonează activitatea de programe şi proiecte ale Asociaţiei Obşteşti;

-  elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii economice şi de producţie a Asociaţiei Obşteşti;

-  încadrează, sancţionează, premiază, acordă ajutor material şi concediază angajaţii Asociaţiei Obşteşti în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-  semnează în numele Asociaţiei Obşteşti toate contractele, procurile sau alte acte de ordin economic, administrativ sau juridic;

-  informează periodic Senatul despre acţiunile desfăşurate şi deciziile luate;

-  înaintează Senatului propuneri referitor ia procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii Asociaţiei Obşteşti;

-  prezintă Congresului raportul cu privire îa activitatea sa în perioada mandatului.

 5.3.2.   Modul de alegere al Preşedintelui:

Preşedintele Asociaţiei este ales de către Congres, prin vot secret, pe bază de alternativă. La funcţia de Preşedinte poate candida doar o personalitate de creaţie din domeniul Teatrului. Candidaturile şi programele candidaţilor se depun la Comisia de organizare a Congresului, nu mai tîrziu cu 3 zile, înainte de data convocării Congresului. Candidaturile la funcţia de preşedinte pot fi propuse de către organizaţiile primare ale Asociaţiei, de Senat, sau de către un grup de cel puţin 25 membri ai Asociaţiei. Candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al Asociaţiei se discută la Comisia de organizare a Congresului. Se consideră ales candidatul, care a întrunit cel mai mare număr de voturi, însă nu mai puţin de 50 la sută plus un vot din numărul delegaţilor prezenţi la vot. în cazul când din primul tur nici o persoană nu întruneşte numărul necesar de voturi, se efectuează turul doi.

 5.3.3. Candidatura pentru funcţia de Vicepreşedinte executiv (din oficiu) este propusă de preşedinte şi informat Congresul sau Senatul.

  

COMISIA DE CENZORI

5.4.    Comisia de cenzori se alege de către Congres, prin vot deschis, pentru o perioadă de 4 ani. Ea prezintă un raport de activitate în faţa Congresului, întrunindu-se în şedinţe de câte ori e nevoie, dar nu mai rar de două ori pe an.

 5.4.1. Atribuţiile Comisiei de cenzori:

- este responsabilă de respectarea prezentului statut, a Decziilor Congresului, Senatului şi Preşedintelui Asociaţiei;

-  controlează îndeplinirea planurilor activităţii de creaţie ale Asociaţiei;

-  organizează revizii şi efectuează controlul activităţii economice şi financiare a Asociaţiei;

-  controlează examinarea cererilor, scrisorilor şi plângerilor membrilor Asociaţiei;

-   adresează organului de conducere concluziile, rezultatele controlului şi reviziilor.

 5.4.2. Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din conducerea Asociaţiei. Comisia de cenzori poate apela, în caz de necesitate, la ajutorul specialiştilor din afara Asociaţiei. Specialiştii vor fi remuneraţi din sursele financiare ale Asociaţiei.

 5.4.3. Preşedintele comisiei de cenzori asistă la şedinţele Senatului, având drept de vot consultativ. Membrii comisiei de cenzori pot să asiste la şedinţele Senatului, dar fară drept de vot.

 

ORGANIZAŢIILE PRIMARE

5.5.      Asociaţia Obştească are în structura sa organizaţii primare care se creează în teatrele de Stat, municipale, departamentale precum şi în cadrul aparatului Asociaţiei.

5.5.1. Senatul decide cu privire la constituirea organizaţiilor primare, avînd ca temei juridic demersul a cel puţin 10 membri ai viitoarei organizaţii. Organizaţia primară se creează prin decizia majorităţii voturilor membrilor prezenţi ai Senatului şi trebuie să aibă în componenţa sa iniţială, cel puţin 10 membri. Pentru participarea la şedinţele Congresului, orice organizaţie primară, prin votul majorităţii membrilor organizaţiei, are dreptul să-şi delegheze reprezentanţii săi în număr de pînă la 25% din numărul total al membrilor organizaţiei.

5.5.2. Membrii organizaţiei primare îşi aleg, prin votul majorităţii membrilor săi, Preşedintele şi Secretarul organizaţiei, pe un mandat de 4 ani. Preşedintele organizaţiei primare este subordonat Preşedintelui Asociației şi îşi prezintă darea de seamă în faţa acestuia.

5.5.3.   Organizaţia primară se întruneşte în şedinţe ordinare de două ori pe an, sau de cîte ori este nevoie, conform regulamentului de activitate.

5.5.4. Organizaţia primară are următoarele atribuţii:

-  alege Preşedintele şi Secretarul, pe care-i revocă în aceleaşi condiţii;

-  alege delegaţii la Congres şi propune candidatura pentru Senat şi Preşedinte;

-  propune Asociaţiei proiecte şi programe, precum şi activităţi specifice;

-  dezbate şi aprobă proiecte, programe şi alte activităţi specifice ale organizaţiei primare.

CAPITOLUL VI

VENITURI ŞI PROPRIETATE

6.1 Asociaţia are în proprietate orice bunuri şi valori materiale sau nepatrimoniale, aflate în posesia sa la constituire, moştenire ori dobîndite ulterior, indiferent sub ce titlu şi care sunt necesare pentru asigurarea materială a activității prevăzute de prezentul statut.

 6.2. Asociaţia poate avea în proprietate întreprinderi, organizaţii, instituții (inclusiv edituri), localuri pentru acţiuni de binefacere, edificate sau achiziţionate pe| contul mijloacelor proprii, în conformitate cu scopurile şi sarcinile statutare.

 6.3.    Venitul Asociaţiei se formează din:

-  taxe de aderare şi cotizaţii;   

-   donaţii şi contribuţii benevole de la persoane fizice sau juridice din ţară și din străinătate;

-   administrarea proiectelor;

-   granturi;

-   organizări de spectacole, manifestări artistice, conferinţe;

-    valorificarea publicaţiilor editate;

-    închirierea spaţiilor;

-    aplicarea „Timbrului teatral”;

-    actele juridice civile;

-    activitatea economică independentă;

-   drepturi de autor şi conexe;

-   alte venituri neinterzise de legislaţie.

 6.4.    Asociaţia are în proprietate:

- Construcţia administrativă (mun.Chişinău sfcr.Bucureşti nr. 59);

- Imobile (mun.Chişinău, str.V. Apostol nr. 14/5);

- Terenul ,de pământ (or. Primorskoe, Ukraina).

6.5. Deciziile cu privire la procurarea, distribuirea şi înstrăinarea proprietăţii sunt luate numai de Senat.

6.6. Dreptul de a semna în numele Asociaţiei contracte, procuri sau alte acte de  ordin economic, administrativ sau juridic, îl au: Preşedintele Asociaţiei şi contabilul-şef.

6.7. Darea de seamă financiară se întocmeşte anual de către Comisia de cenzori şi se prezintă Senatului, la Congres.

6.8. Persoanele fizice, membrii Asociaţiei, nu au dreptul de proprietate asupra cotei de bunuri, inclusiv în cazul încetării calltății de membru al Asociaţiei, chiar dacă a participat cu aportul său la formarea patrimoniului Asociaţiei.

 

 CAPITOLUL   VII

REORGANIZAREA  ŞI  ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII  ASOCIAŢIEI OBŞTEŞTI

 

7.1. Asociaţia Obştească se reorganizează sau se lichidează prin decizia Conresului, prin votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor prezenţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 7.2. În cazul reorganizării, patrimoniul Asociaţiei Obşteşti se transmite persoanelor juridice nou-constituite, înregistrate de către organul de stat autorizat. Transmiterea patrimoniului se face în modul prevăzut de codul civil.

 7.3. Întregul venit de la activitatea Asociaţiei Obşteşti v-a fi utilizat pentru realizarea scopurilor statutare.

 7.4. Asociaţia Obştească nu va folosi vreo parte din proprietate sau din venit în interesele unuia din membrii săi sau al altei persoane particulare.

 7.5. Asociaţia Obştească se lichidează prin decizia Congresului.

 7.6. Bunurile rămase după lichidarea Asociaţiei Obşteşti şi executarea creanţelor creditorilor, sunt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare sau sunt transferate altor organizaţii cu scopuri similare în conformitate cu decizia Comisiei de lichidare.

 

   

Preşedintele Asociaţiei Obşteşti

Uniunea Teatrală din Moldova                                                                                      Alexandru GRECU